Vedtægter
for

"BINDERUP STRANDPARK GRUNDEJERFORENING"

 

Foreningens navn er BINDERUP STRANDPARK GRUNDEJERFORENING".

Dens område omfatter 46 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr.  Nr. 5 c Binderup by, Sønder Bjert sogn

2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst på det foran omtalte areal, og foreningen har til formål i overensstemmelse med nævnte deklaration, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde de private veje, fælles arealer m. v..

3.

Foreningen er upolitisk og kan - efter herom truffet generalforsamlingsbeslutning uden ændringer af nærværende vedtægter - tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i samme kommune, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlem skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de omtalte parceller af omhandlede matr. nr.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue, dette gælder også parcelejere i tilfælde af parcellers vedvarende udlejning.

A/S Tindur har ikke pligt til at være medlem for så vidt angår usolgte parceller.

4.

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.

5.

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den punkt 2 nævnte deklaration.

Kolding Kommune udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.

Grundejerforeningen holder alle veje, stier, fællesarealer med videre.

Ikke vedligeholdte grunde, foranlediger grundejerforeningen bliver vedligeholdt for ejerens regning, dog mindst 2 gange årligt, og inden 15 maj og 1. august.

6.

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Kontingent betales forud for 1 &r af gangen, hver den 1. marts og med lige stort beløb for hver enkelt af parcellerne.

Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således. at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget på  generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betalingen af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt sagførersalær, behørigt er indbetalt.

7.

Såfremt et medlem ikke har indbetalt kontingentet til foreningen inden 2 måneder efter forfaldstiden, skal beløbet søges inddrevet gennem sagfører.

8.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter foreningen.

9.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generolforscirnling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  Formanden og kassereren kan ikke gå samtidig.  Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er p& valg første år.

Desuden vælges for et år ad gangen en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisor suppleant, jfr.  Punkt 14, stk. 7 og 8.

Et medlems ægtefælle er valgbar selv om denne ikke er medskødehaver. Ægtefæller kan ikke begge sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager. hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen. at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje og fælles arealer m.v.

Hvervet som bestyrelsesmedlem, er ulønnet, men der tillægges dog formand, næstformand og kasserer et passende honorar som godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger. Dokumenterede udgifter, bl. a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, honoreres efter regning. Øvrige honorarer ydes i henhold til de af staten angivne honorarer.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af

medlemmer udenfor bestyrelsen. idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

10.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.  Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

  Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et   af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det.  Minimum en gang i første kvartal efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoraf den ene er formanden eller næstformanden, er til stede.

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmødet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant.  Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer. og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

12.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af           formanden eller næstformanden, eller en fungerende formand, anerkendte udgifter.  Anerkendelse skal foreligge skriftligt.  Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i bank eller sparrekasse, og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller næstf ormanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,-. Beløbet reguleres i takt med stigningen i det løn regulerende pristal. 

Foreningens regnskabsår er fra 1.1 til 31.12 = kalenderåret.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 1. marts.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabers gennemgang og tilbage levering til formanden med eventuelle bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdig og revideret den 1. april.  Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

13.

Generalforsamlingen er FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED.  Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen og møder sommenkaldes af bestyrelsen.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer , som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

14.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelsen.

5.  Forslag fra medlemmerne.

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.  Valg af 1. suppleant til bestyrelsen.

8.  Valg af 2. revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.    Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftlig tilsendes formanden for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

15.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.  Afstemning kan ske ved håndsoprækning.  Dog skal afstemning ske skriftlig, nar 1/3af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.  Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer og køb af salg af fast ejendom fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt, og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ligeledes med 2/3 flertal af de på generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor deklarationsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.  Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.  Er nævnte antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden én måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

16.

De p& generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  Vedtagelser fra  generalforsamlingen, der er indført i forhandlingsprotokollen, er gyldig ved fuldmagt for bestyrelsen.

17.

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.  Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage restskridt til forpligtigelsens opfyldelse - herunder underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

  Således vedtaget på generalforsamling den 28. maj 1994


Formand:      Niels Zoëga       Næstformand  Eigil Larsen


Kasserer:     Ole Skov            Sekretær:       Bjarne Thygesen

Bst. medlem  Bent Fredsted

 

 

Sidst opdateret
04-06-2017

Forside

Vedtægter
Medlemmer
Bestyrelse
Revisorer
Festudvalg
Medlemsorientering
 

Skriv til
bestyrelsen/
medlemmerne

Billeder
Arbejdsdag 2016

Generalforsamling
og tur 2017
Gode råd
- om bøgehæk